Obowiązek INFORMACYJNY według RODO

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1, informujemy, że:

 • administratorem Twoich danych osobowych jest „POLDEM” Sp. z o.o.  z siedzibą w Łodzi przy ul. ul. Pabianicka 184/186, 93-402 Łódź
 • administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, ale w sprawie swoich danych możesz kontaktować się pod adresem www.poldem.pl/rodo/html
 • Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obsługi procesu zamówienia oraz do kontaktu handlowego. Dane osobowe przetwarzane są w przypadkach, w których przepisy prawa nakładają obowiązek  przetwarzania takich danych osobowych lub gdy przetwarzanie to jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, której jesteś stroną.
 • kategorie danych osobowych obejmują m.in.: numer telefonu, adres, nazwę i email;
 • odbiorcą Twoich  danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych i podmioty współpracujące oraz podmioty zobowiązane do tego na podstawie przepisów prawa
 • Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
 • Twoje dane osobowe będą przechowywane do realizacji i obsługi procesu zamówienia, realizacji umowy oraz do kontaktu w celach marketingowych, jeżeli wyraziłeś na to zgodę
 • posiadasz  prawo żądania  dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, wysyłając mail na adres: inspektorrodo@poldem.pl
 • masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia UE z dnia 27 kwietnia 2016r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych (RODO)
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji obsługi procesu zamówienia oraz kontaktu handlowego
 • decyzje podejmowane wobec danych nie będą podejmowanie w sposób zautomatyzowany, w tym będą poddawane profilowaniu